РП 6 - Екологични и икономически ефекти

Добавената стойност на различните стратегии ще бъде оценена от гледна точка на екологията и подобряването на биоразнообразието, като се има предвид микробиотата на почвата и мезофауната, ентомофауната и разнообразието на флората. Това е целта на РП6.
Чрез холистичен подход, в крайна сметка с цел постигане на цялостна икономическа и екологична устойчивост на агроекосистемата, адаптирането и фината настройка на предложените иновации ще бъдат оценявани на ниво земеделско стопанство, използвайки системи за оценка, основани на индикатори (Задача 6.1: Оценка на околната среда) подобряване на биоразнообразието). Резултатът от тази работна програма ще бъде цялостна оценка на валидирани иновативни стратегии за управление на почвите за различните почвено-климатични региони и производствени системи спрямо перспективата на земеделските производители.
Дейностите по тази работна програма ще позволят получаването на полезни данни за оптимизиране на препоръките за управление на устойчивостта на земеделието по отношение на опазването и подобряването на плодородието на почвите, биоразнообразието и вложенията в екосистемите, както и предотвратяване на разпространението на вредители.

Успоредно с това, икономическото въздействие на новите методи за управление на овощните градини ще бъде оценено първо на ниво ферма, което е основно условие за практическо прилагане (задача 6.2: Икономическа оценка). Икономическата оценка на рентабилността на новите системи за управление ще се извърши чрез установяване на типични земеделски модели за различните климатични региони въз основа на настоящата система за управление. Ще бъде разработен анализ на сценарии за типични земеделски модели - възприемане на иновативни системи. Ще бъдат сравнени разходите за производство и печалбите от текущи и новите методи. Опитът от пилотното внедряване в земеделските стопанства по време на проектния период ще бъде използван за моделиране на промените в производствените системи в сравнение с обичайната практика на земеделските производители, въз основа на пълния набор от данни за цените и количествата на материалите вложени в стопанството. Това позволява изрично да се разгледат ефектите от променените практики за управление на почвата върху всички аспекти на земеделските активи и практики.
Втората икономическа оценка ще разгледа потенциалните външни разходи и ползи от подобрените системи за управление на почвите. Оценката на външните фактори, дължаща се на иновативни стратегии за управление на почвата, ще се извършва по отношение на ползите за околната среда чрез намаляване на замърсяването на водите, използваната енергия и емисиите на парниковите газове. Това ще предостави данни на политиците относно ефектите, които модифицираните / подобрени системи на културите /оказват върху околната среда и човешкото здраве, необходими за подкрепа на национални политики и тази на Европейския съюз.