WP6 - Efekty środowiskowe

Wartość dodana różnych strategii zostanie oceniona pod względem eko-usługi i poprawy różnorodności biologicznej, z uwzględnieniem mikroflory gleby i mezofauny, entomofauny i różnorodności flory, co jest celem WP6.

Dzięki holistycznemu podejściu, mającemu ostatecznie na celu zrównoważenie gospodarcze i ekologiczne całego ekosystemu rolnego, dostosowanie i dopracowanie proponowanych innowacji będzie oceniane na poziomie gospodarstwa, przy użyciu systemów oceny opartych na wskaźnikach (zadanie 6.1: ocena poprawy bioróżnorodności). Efektem tej pracy będzie kompleksowa ocena zatwierdzonych innowacyjnych strategii zarządzania glebą dla różnych regionów klimatycznych i systemów produkcyjnych z punktu widzenia rolników.

Działania tej grupy roboczej pozwolą uzyskać dane przydatne do optymalizacji zaleceń dotyczących zarządzania równoważenia rolnictwa w aspekcie ochrony, wdrażania żyzności gleby, różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych.

Równolegle wpływ ekonomiczny nowych metod gospodarowania sadem będzie oceniany najpierw na poziomie gospodarstwa, co jest podstawowym warunkiem jego przyjęcia w praktyce (zadanie 6.2: ocena ekonomiczna). Ekonomiczna ocena rentowności nowych systemów zarządzania zostanie przeprowadzona poprzez ustanowienie typowych modeli gospodarstw dla różnych regionów klimatycznych w oparciu o obecny system zarządzania. Zostanie opracowana analiza scenariuszy dla typowych modeli gospodarstw - przyjęcie innowacyjnych systemów. Porównywany będzie koszt produkcji i zysk z obecnymi i nowymi metodami. Doświadczenia z wdrożenia pilotażowego na polach uprawnych w okresie projektu zostaną wykorzystane do modelowania zmian w systemach produkcyjnych w porównaniu do typowej (obecnej) praktyki rolników, w oparciu o pełny zestaw danych dotyczących ceny i ilości w gospodarstwie. Pozwala to na wyraźne rozważenie skutków zmienionych praktyk zarządzania glebą we wszystkich aspektach majątku i działalności gospodarstwa.

Druga ocena ekonomiczna uwzględni potencjalne zewnętrzne koszty i korzyści ulepszonych systemów zarządzania glebą. Ocena skutków zewnętrznych ze względu na innowacyjne strategie zarządzania glebą zostanie przeprowadzona pod kątem korzyści dla środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wody, zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Dostarczy to decydentom danych na temat wpływu zmodyfikowanych / ulepszonych systemów uprawy na środowisko i zdrowie ludzkie, niezbędnych do wspierania polityki krajowej i unijnej.