WP2 - Podejście wielopodmiotowe i upowszechnianie

Wstępna kompleksowa analiza stanu techniki w odniesieniu do różnych upraw i aspektów agronomicznych uwzględnionych w projekcie jest celem Zadania 1 w tym WP (analiza stanu techniki). Analiza obejmie status quo w zakresie odżywiania roślin, zarządzania glebą, ochrony roślin w odniesieniu do systemów częściowo objętych ochroną, bioróżnorodności, wpływu gospodarczego i dynamiki mulczowania. Analizie towarzyszyć będzie przeprowadzenie ankiety opartej na kwestionariuszu oraz warsztaty regionalne z udziałem zainteresowanych stron na temat opcji technicznych zaproponowanych w ramach projektu (zadanie 2.2 - podejście z udziałem wielu interesariuszy). Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do dostosowania technologii, które mają być testowane, oraz do stworzenia bazy danych aktualnych praktyk w różnych regionach projektu. Pod koniec projektu organizowane będą również końcowe warsztaty we wszystkich regionach, w celu omówienia wyników projektu, napotkanych problemów i dalszego rozwoju zdefiniowanych strategii.

Jednak głównym wysiłkiem WP jest skuteczne upowszechnienie wyników projektu w jak najszerszym gronie zainteresowanych stron (Zadanie 2.3 Upowszechnianie). Upowszechnianie będzie realizowane przez: demonstrowanie praktyk, metod i nowych technologii, a także przyczyni się do utworzenia ponadnarodowych sieci interesariuszy zajmujących się ekologiczną uprawą owoców.

  • Obok strony internetowej projektu i ulotki przydatnej do przedstawiania potencjalnie zainteresowanym stronom tematów i rezultatów projektu, planowane są następujące działania upowszechniające:
  • Biuletyn edytowany dwa razy w roku w celu przedstawienia rozwoju projektu głównym interesariuszom.
  • Broszura zawierająca koncepcje zintegrowanego zarządzania glebą i główne zalety nowych technologii: zostaną one zredagowane w językach partnerskich dla rolników i doradców.
  • Wyniki doświadczeń przeprowadzonych we wszystkich 6 krajach zostaną przedstawione na co najmniej dwóch dniach otwartych zorganizowanych podczas projektu.
  • Warsztaty i seminaria lub inne wydarzenia zostaną wykorzystane do prezentacji i omówienia wyników projektu.
  • Zostaną przyjęte nowe metody upowszechniania, takie jak nagrywanie krótkich wideoklipów, udział w programach radiowych / telewizyjnych, korzystanie z mediów społecznościowych.
  • Artykuły naukowe i techniczne będą publikowane w czasopismach o otwartym dostępie lub w specjalistycznych czasopismach.