WP4 - Zarządzanie nawożeniem

Celem tego WP jest opracowanie nowych strategii nawożenia w ekologicznych sadach owocowych z holistycznym podejściem opartym na wykorzystaniu nowych nawozów organicznych z materiałów pochodzących z recyklingu, międzyplonów roślin bobowatych uprawianych w międzyrzędziach i konsorcjów mikrobiologicznych. Opracowane zostaną nowe strategie nawożenia i zostanie przeprowadzona integralna ocena ich wpływu na parametry agronomiczne, budżety substancji odżywczych i efektywność składników odżywczych (żyzność gleby, interakcje krzyżowe z powiązanymi praktykami, plon i jakość głównych i wtórnych upraw). W niektórych próbach inkubacyjne będzie badana dynamika azotu różnych nawozów organicznych w celu znalezienia szybko uwalnianych związków azotu, które mogą być wykorzystane w rolnictwie ekologicznym na początku sezonu, kiedy zapotrzebowanie na azot jest wyższe. Nawozy powinny pochodzić z regionalnych produktów ubocznych, aby zmniejszyć produkcję odpadów oraz zwiększyć recykling takich substancji i materiałów, zgodnie z sugestią gospodarki o obiegu zamkniętym.

Próby terenowe odbędą się w Bułgarii, Polsce i Niemczech w intensywnych sadach jabłoniowych.

W WP 4.1. badane będą produkty oparte na mikoryzach i bakteriach ryzosfery, a także pelletach z koniczyny, pofermentach z biogazowni i produktów na bazie kompostu. Dynamika obecności N będzie oceniana za pomocą analiz Nmin. Zostanie również określona dynamika obecności siarki w zależności od strategii nawożenia i ochrony upraw, a także obliczona efektywność składników odżywczych. Oceniony zostanie wpływ nawozów na plon, jakość owoców i zdrowotność roślin.

Strategie nawożenia opracowane w Zadaniu 4.1. zostaną przetestowane również w próbach na farmie we współpracy z różnymi regionalnymi stowarzyszeniami ekologicznymi (np. FÖKO dla Niemiec) i lokalnymi doradcami (zadanie 4.2). Staramy się dostosować te strategie nawożenia do warunków "rzeczywistych" we współpracy z uczestniczącymi w projekcie rolnikami. Ci rolnicy będą wybierać, które z różnych strategii nawożenia chcą stosować w swoim systemie rolnym. Ocenione zostaną wspólnie parametry gleby i roślin. Docelowy gatunek to jabłoń.

Zostanie przeprowadzona dogłębna ocena danych zgromadzonych we wszystkich doświadczeniach polowych przeprowadzonych w ramach WP4, co umożliwi zintegrowaną ocenę parametrów agronomicznych i glebowych roślin, odzwierciedlając wyniki z prób przeprowadzonych w różnych warunkach glebowych i środowiskowych w sześciu krajach europejskich (zadanie 4.3.). Zadanie to pozwoli na jakościowe "mapowanie" lokalnego znaczenia, jakości i agronomicznego wpływu dostępnych w regionie naturalnych nawozów i roślin bobowatych, a także ocenę ich skuteczności i przydatności w zarządzaniu nawożeniem dla różnych ekologicznych systemów upraw wieloletnich. Metody stosowane do tego zadania obejmują budżetowanie składników odżywczych, analizy przepływu substancji odżywczych, analizy statystyczne i opracowywanie scenariuszy.