Проектът Домино е създаден, за да докаже, че иновативното управление на овощните градини може да подобри почвеното плодородие, биологичното разнообразие и икономическата устойчивост на интензивните биологични овощни градини.

Системите за производство на биологични плодове се характеризират с "конвенционализация" на методите на управление, които често намаляват биологичното разнообразие и зависят до голяма степен от външни вложения за поддържане на почвеното плодородие и осигуряване на растителната защита. Ето защо е необходимо да се въведат нови стратегии, използващи многофункционални покривни култури, които да подобрят и икономическата възвращаемост от овощните градини.

Изследванията, които ще се проведат в рамките на проект ДОМИНО, имат за цел да подобрят дългосрочната устойчивост и екологичната стабилност на интензивното производство на биологични плодове. Тя ще се съсредоточи върху взаимодействието на овощните дървета с различни диви видове, органични остатъци и микроорганизми и възнамерява да пречупи парадигмата на монокултурата в биологичното овощарство, подобрявайки влиянието на екосистемите.
Предложените от проекта иновации са нови методи за справяне с настоящите критични въпроси на биологичните производители на плодове: икономическата устойчивост на културата, свързаните със сертифицирането въпроси, влиянието на екосистемите. Те ще се отнасят до:

  1. Разработване на нови стратегии за управление на пространството между овощните дървета (вътре в реда) чрез увеличаване на биологичното разнообразие в овощните градини (използване на жив мулч) и изпитване на влиянието на културите, засети в междуредието, които могат да намалят конкуренцията от плевелите и да осигурят допълнителна икономическа възвращаемост на земеделските стопани;
  2. Оптимизиране на стратегиите за наторяване, като се използват биологични торове и бобови междинни култури за подобряване на балансите на хранителните вещества в почвата и влиянието им на екосистемите;
  3. Подобряване на знанията за управление на почвеното плодородие, за да се оптимизира използването на хранителни вещества от овощните дървета, което ще увеличи толерантността на овощните култури към болести;
  4. Оценяване влиянието на мрежите срещу градушка, които ще покрият частично овощните дървета в реда и които биха подпомогнали нехимичната борба с неприятелите и болестите;
  5. Оценка на потенциалните дългосрочни положителни последици за околната среда от оглеждането на овощни видове съвместно с бобови култури в междуредията;
  6. Изчисляване на икономическото въздействие на предложените стратегии при биологичното производство на плодове.

Дейностите са планирани в пет държави от Европейския съюз (Италия, Германия, Полша, Франция и България) и в Швейцария в основни региони за производство на плодове. Очакваното широко въздействие на проекта произтича от неговия интердисциплинарен подход, с по-широка приложимост и към други производствени системи. Приносът за постигане на по-голяма съвместимост при отглеждане на овощни видове по биологичните принципи може да опрости прехода към биологично земеделие, като увеличи потенциала за по-нататъшен растеж на сектора и намали риска от отрицателни въздействия върху околната среда.

Срок: май- 2018- април 2021

Финансиране: програмата Core organic COFUND на ЕС е съвместна транснационална програма базирана на Фондове от страните участнички и финансирана от Европейски съюз